• darkblurbg
    Big Heart

Brief van Carl juni 2020

Gepubliceerd op: 04-07-2020

Naar aanleiding van de te houden zoom meeting van 21 juni 2020. Originele brief gevolgd door de vertaling.

My Dearest Friends and Companions on The Path,
 
Oh, blessed be. We send our voices. We send our voices of hope and trust into the Mystery that holds The Center of our Being in the midst of the Sacred Directions and issues forth from within and surrounds us without, with all that is in the skein of infinite Creation. It is the Unnamable Mysteriousness which knocks upon the door of our hearts, seeking welcome entrance to warm Itself from the flames of love and gratitude glowing in the hearth within our hearts. 
 
Clearly, we are in monumental times. Surely, each of us is asking, “Where is this going? What are the possibilities? What is Actually happening?” Fears and anxieties multiply and subside. One can hardly imagine how this is for the marginal and impoverished, the children and young people, and the elderly. Like the inexorable tides reaching for the shore, hope waxes forth only to recede. The days come and go. Some are hard and more challenging; others are easier and buoyant with hope. Sometimes, we are washed in tides of love, waves of love lapping the shore where we stand gazing, searching the far horizon, the rim of the world, wondering what incomprehensible opportunities await to be revealed. So many questions. Are we at the middle of these upheavals, perhaps rounding the corner at the end, or are we just at the beginning?  But one salient and undeniable aspect of this process, which we all are inextricably engaged with together, is that no human artifice, nor the power and might of armies nor the accumulation of extravagant wealth will dominate or obviate the Universal Mandates of Creation.  
 
So here we are: We gather for this Solstice and New Moon Ceremony at this auspicious time; perhaps, the most significant solstice for ceremony, for me, until now. I rejoice that many of us will be able to gather together to hold Ceremonial Space, as a unified Vessel, with One Heart, and with One Mind. As has been written: "If your eye be single, your body shall be full of Light, and where there is Light there is no darkness at all. “ 
 
With a Thankful Heart that, somehow, I found each of you in this lifetime,
With Love and Abiding Peace,
 
Carl

 

Vertaling

Aan mijn Dierbaarste Vrienden en Medereizigers op Het Pad,

Oh, wat een zegen. We richten onze stem. We richten onze stem, vol hoop en vertrouwen, naar het Mysterie, dat het Centrum van ons Zijn omvat, te midden van de Heilige Richtingen, daar waar we uit voortkomen en door omringd worden, met alles wat vervlochten is in de oneindige Schepping. Het is het Onbeschrijfelijk Mysterie dat aan de deur van ons hart klopt, een welkome entree zoekend, om Zich te warmen aan de vlam van liefde en dankbaarheid, die gloeit in de haard van ons hart.

Het is duidelijk dat we in historische tijden leven. Onbetwist zal een ieder zich afvragen: ‘Waar gaat dit heen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat is er Eigenlijk aan de hand?’ Angst en onrust nemen toe en zakken weer weg. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe het is voor hen die in armoede leven of aan de rand van de samenleving staan, de kinderen en jongeren, de ouderen. Zoals het getijde onvermijdelijk de kust bereikt, groeit er hoop die vervolgens weer vervliegt. De dagen komen en gaan. Sommigen zijn moeilijk en uitdagender, anderen zijn makkelijker en vervult van hoop. Soms worden we overspoeld door een vloed van liefde, golven van liefde, kabbelend naar de kust waar wij staan op zoek naar de verre horizon, de rand van de wereld, en vragen we ons af welke onvoorstelbare mogelijkheden klaarliggen om onthuld te worden. Zoveel vragen. Zijn we nu halverwege deze ontwrichtingen, of wacht het einde na de bocht, of staan we nog maar aan het begin? Maar een saillant en onmiskenbaar aspect van dit proces, waar we allemaal onlosmakelijk mee verbonden zijn, is dat geen enkele kunstgreep, noch de kracht en macht van legers, noch de ophoping van buitensporige rijkdom, de Universele Volmachten van de Schepping zullen domineren of overbodig maken.

Hier zijn we dan: We komen samen voor de Zonnewende en de Nieuwe Maan Ceremonie op dit gunstige moment, mogelijk de belangrijkste zonnewende om ceremonie te doen, tot nu, voor mij. Ik verheug me erop dat velen van ons in staat zullen zijn samen te komen in de Ceremoniële Ruimte, als een eendrachtig Vaartuig met Eén Hart en Eén Geest. Zoals er staat geschreven: ‘Als je oog enkelvoudig is, zal je hele lichaam vol van Licht zijn, en daar waar Licht is, is helemaal geen duisternis’.

Met een Dankbaar Hart, dat ik jullie op de één of andere manier in dit leven heb gevonden,

Liefde en Blijvende Vrede toegewenst,

Carl

Leuk? Deel het!